www.anubansarin.com

 

 อัตราค่าใช้จ่ายสำหรับปีการศึกษา 2563     na        
   

 ชั้นเตรียมอนุบาล (รับอายุ 2 ปีขั้นไป) ค่าใช้จ่าย เดือนละ 6,100 บาท

  

ระดับชั้นอนุบาล 1 (โปรแกรมสามัญ)  ค่าเล่าเรียน ภาคเรียนละ 30,900 บาท 1 ปีมี 2 ภาคเรียน

ระดับชั้นอนุบาล 1 (ENGLISH PROGRAM)  ค่าเล่าเรียน ภาคเรียนละ 51,900 บาท 1 ปีมี 2 ภาคเรียน

 

สอบถามเพิ่มเติมที่ 02 2411882 

Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it