www.anubansarin.com

หลักสูตรที่เปิดสอน   โรงเรียนอนุบาลสารินเปิดรับเด็กในระดับ
 
   เด็กเล็ก : อายุ 1- 3 ปี
 
   อนุบาล 1 - อนุบาล 3 : อายุ 3 - 5 ปี
 
      โปรแกรมสามัญ
 
      โปรแกรม EP

 
  
 

 
แนวการจัดการเรียนการสอน
 
       โรงเรียนอนุบาลสาริน จัดการเรียนการสอนตามหลักของมอนเตสซอรี่ประยุกต์ ผสมผสานกับวิชาการตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมุ่งหวังให้เด็กเรียนอย่างมีความสุขพัฒนาไปตามวัย มีความพร้อมและมีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับวัย
       สาระที่ควรเรียนรู้สำหรับเด็dปฐมวัยอายุ 3 – 5 ปี ตามแนวหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก บุคคล และสถานที่แวดล้อมเด็กธรรมชาติรอบตัว ความเปลี่ยนแปลงของโลกที่แวดล้อมเด็กตามธรรมชาติ และสิ่งต่างๆ รอบตัวเด็กรวมทั้งการสื่อสารต่างๆ ที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวัน 
       แนวการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กจะไม่จัดเป็นรายวิชาแต่จัดในรูปของกิจกรรมบูรณาการผ่านการเล่นทั้งทักษะ และสาระเรียนรู้ให้เด็กเรียนรู้ประสบการณ์ตรงเน้นเด็กเป็นสำคัญสนองความต้องการ ความสนใจของผู้เรียน และความแตกต่างระหว่างบุคคล นอกเหนือแนวการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการผ่านการเล่น ยังมีการสอนแบบโครงการ (Project Approach) และหลักการสำคัญอีกประเด็นหนึ่งที่โรงเรียนอนุบาลสารินใช้เป็นแนวการจัดประสบการณ์สำหรับเด็ก คือ Brain – Based Learning (BBL)

 
Brain – Based Learning (BBL) คืออะไร
 
       Brain – Based Learning (BBL) คือ การใช้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสมองเป็นเครื่องมือในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ และกระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างศักยภาพสูงสุดในการเรียนรู้ของมนุษย์
 
       จากกระบวนการการเรียนรู้พบว่าช่วงวัยสำคัญที่นับเป็นโอกาสทองในการวางพื้นฐานการเรียนรู้ (Windows of Opportunity) ของแต่ละบุคคลให้เป็นไปได้เต็มตามศักยภาพสูงสุดของสมองในช่วงอายุ ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 10 ขวบ มีดังนี้

การพัฒนาความสมบูรณ์ของการทำหน้าที่ของกล้ามเนื้อมัดใหญ่ และกล้ามเนื้อมัดเล็ก (Motor and Fine development) ซึ่งเริ่มเรียนรู้ได้ตั้งแต่ก่อนคลอดจนถึงอายุ 10 ปี

1. การมองเห็น (Vision) ซึ่งเรียนรู้ได้ตั้งแต่แรกเกิดจนก่อนอายุครบ 3 ปี
2. การเรียนรู้คำศัพท์พื้นฐาน (Basic vocabulary) เริ่มเรียนรู้ตั้งแต่แรกเกิดจนอายุ 3 ปี
3. การเรียนรู้ภาษาที่สอง (Second language) เริ่มเรียนรู้ตั้งแต่แรกเกิดจนอายุ 10 ปี
4. การเรียนรู้เพื่อฟังดนตรีสุนทรียะ (Rhythm and Melody) เริ่มเรียนรู้ได้ตั้งแต่แรกเกิด ส่วนการเรียนรู้เพื่อเล่นดนตรี (Music performance) อาจเริ่มตั้งแต่อายุ 3 ปี จนถึงอายุ 10 ปี
5. การเรียนรู้คณิตศาสตร์ และตรรกะหรือความเชื่อมโยงเป็นเหตุเป็นผลต่อกัน (Mathematic and logic) ควรเริ่มตั้งแต่อายุ 1 ปี จนถึงอายุ 23 ปี
6. การเรียนรู้ในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น (Social attachment) ซึ่งเริ่มเรียนรู้ได้ตั้งแต่แรกเกิดก่อนอายุครบ 3 ปี
7. การเรียนรู้อารมณ์ ความรู้สึก การแสดงออก และการควบคุม (Emotional control) ซึ่งเริ่มเรียนรู้ได้ตั้งแต่ก่อนอายุครบขวบปีแรกไปจนถึงอายุครบขวบปีแรกไปจนถึงอายุ 23 ปี
 

 

แนวการจัดประสบการณ์
 
       โรงเรียนอนุบาลสาริน ได้นำแนวคิดจากนวัตกรรมต่างๆ มาใช้ในการจัดประสบการณ์โดยภาพรวมแล้วนวัตกรรมต่างๆ นั้น จะยึดเด็กเป็นสำคัญ การลงมือปฏิบัติจริงด้วยตัวเด็ก นวัตกรรมที่โรงเรียนได้นำแนวคิดมาใช้ได้แก่

1. การสอนแบบมอนเตสซอรีประยุกต์ (Montessori) เป็นการจัดกิจกรรมสำหรับเด็ก โดยคำนึงถึงการปลูกฝังให้เด็กเจริญเติบโตไปตามความต้องการตามธรรมชาติของเด็กเอง จะมีการจัดเตรียมสิ่งแวดล้อม และอุปกรณ์การสอนต่างๆ หลักสูตรที่นำมาสอนแบ่งเป็น 5 หมวด คือ ภาษา คณิตศาสตร์ วิชาการ ประสบการณ์ชีวิต และประสาทสัมผัส ใช้วิธีการสอนด้วยการซ้ำกับการสาธิตขั้นต้น หากเด็กไม่เข้าใจขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งครูจะเริ่มสาธิตใหม่ เช่น การจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ โดยให้เด็กได้บอกเล่าประสบการณ์ในชีวิต สิ่งที่เด็กได้พบเห็นอย่างสม่ำเสมอช่วยส่งเสริมการใช้ภาษาช่วยให้เด็กได้ฝึกการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร

2. การสอนแบบโครงการ (Project Approach) เป็นการสอนที่เน้นให้เด็กศึกษาสืบค้นลงลึกในเรื่องที่เด็กสนใจหรือทั้งผู้สอน และเด็กสนใจ โดยเด็กเป็นผู้ลงมือปฏิบัติสืบค้นข้อมูลเพื่อหาคำตอบจากคำถามของตนเอง ภายใต้การช่วยเหลือ แนะนำโดยการอำนวยความสะดวก และสนับสนุนจากผู้สอน แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะเริ่มต้นโครงการ ระยะพัฒนาโครงการ และระยะสรุปโครงการ ซึ่งในแต่ละระยะประกอบด้วยกิจกรรมการอภิปราย การออกภาคสนาม การสืบค้น การนำเสนอ และการจัดแสดง เช่น โครงการไดโนเสาร์ ซึ่งเริ่มจากการที่เด็กได้ฟังนิทานเกี่ยวกับไดโนเสาร์ แล้วเกิดความสนใจอยากรู้เรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวกับไดโนเสาร์ โดยเด็กได้สืบค้นข้อมูล และสัมผัสประสบการ์หลากหลายเกี่ยวกับไดโนเสาร์จากการไปทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ชมสารคดีเกี่ยวกับไดโนเสาร์ ลงมือสร้างไดโนเสาร์จำลองรวมทั้งการมีส่วนร่วมในการจัดนิทรรศการ “ไดโนเสาร์” เพื่อให้ผู้ปกครอง และผู้สนใจได้เข้าชม ทั้งนี้จากการได้ร่วมทำโครงการดังกล่าวทำให้เด็กได้เรียนรู้ถึงความเป็นมาของสัตว์ยุคดึดำบรรพ์อย่างไดโนเสาร์ตั้งแต่การกำเนิดมาในโลกจนจบสิ้นชีวิตของมัน

3. การสอนตามแนว Brain – based Learning (BBL) เป็นการสอนที่ใช้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสมองมาเป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรม หรือออกแบบกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างศักยภาพสูงสุดในการเรียนรู้ของมนุษย์